Tekstid

/English below/

Distants

Lembe Rubeni näitus ARS Projektruumis 19. jaanuar – 7. veebruar 2022

Loovad protsessid on inimese loodul ja looduses sarnased. Olemise struktuur mikrotasandist kuni vaimse tasandini on loodud justkui sama skeemi järgi. Selle struktuuri moodustavad osakeste vahelise distantsi omadused. Väike tiheduse muutus mustris võib koodi täielikult muuta – see on loomise imeline olemus.

Teoses on oluline koht sellel, mida ei ole. Tervik kujuneb pausidest rütmide vahel, aga ka ärajäänud kihtidest, sõrendatud struktuurist – jäävad vaid vihjed. Täiuslik teos on nagu auklikuks kulunud pitskardin – me tajume mustri järgnevust, kuigi ei näe puuduvaid kohti. Me tajume midagi, mida ei ole. Struktuuritaju meie peas taastab puuduvad mustrid. See muudabki teose nauditavaks, sest ülesanne on ajule lihtne.

Kunstnik teeb metsas justkui lageraie, kuhu jäävad alles vaid üksikud puud. Vaataja-kuulaja saab teosest emotsiooni kadunud puude kurvastavast puudumisest ja asetab nad vaimusilmas sinna tagasi – loob oma maailma. Terviklik teos saab kokku meie peas isiklike tundmuste ja kogemuste abil. Tekib miski, mida enne ei olnud, midagi, mida ei saa katsuda ega mõõta.

Oluline on struktuuri puuduv osa, mis panebki fantaasia tööle. Tühjus – puhastav seisund struktureerib meie meelte mustreid.

Osakeste vaheline distants – mitteolev määrab ära tulemuse. Loomise saladus on struktuuri kodeerimises / hinge häälestamises, kuni tühjusest ilmub „see miski“. Loomisprotsessi vallandajaks on resoneeruvate tasandite kohtumine. Kunstis kohtuvad loov vaim ja inspireeriv elunähtus, universumis kohtuvad aatomid, mis loovad uut struktuuri. Erinevad vaatenurgad (kihid) moodustavad erineva tihedusega mustreid. Kahe väga lihtsa struktuuriga pinna kihiti asetamisel tekib väga keerukaid uusi struktuure. See ongi igasuguse loomise ime – struktureerida mateeriat nii, et tekiks uus imekspandav väärtus.

Idee või teadusliku avastuse tekkemomenti iseloomustab antropoloog Jeremy Narby kui stereopilti. Vaadates teravustatud pilgul stereopildi täppide merd, ei näe sa midagi. Lastes aga pilgu lõdvaks (fookuse nihestamine), moodustub kolmemõõtmeline pilt. Inspiratsioonihetk ongi nagu kolmemõõtmelise kujundi ilmumine stereopildist. Fookuse nihestamine toimub loomishetkel meie peas – distantseerudes mõistuslikust tasandist, saab ligipääsu alateadlik tõde. Intuitsioonil põhinev loome on enamasti sügavam, kui mõistuslik konstruktsioon. Ka paljud teadusavastused pärinevad väljastpoolt ratsionaalsuse piire. Uurija võib veeta mitu kuud laboris ja analüüsida lõputult laekuvaid andmeid, kuid jõuda seejärel ideevälgatuseni kas rattaga sõites, unistades, voodis mälupilte sirvides, vannis istudes – ehk siis, kui ta ei ole keskendunud.

Looming on meile vajalik, et tõe olemusele lähemale jõuda ja iseendale asju selgitada. Loomine on inimese esmavajadus, mida enamus täiskasvanuid enese teadmata eirab. Meile on sünniga kaasa antud pöörane rikkus – loovus, mis muudab ebakõlad metafoorideks. Inimene on pidevalt sümboleid tootev olend. Me ei tea, mida meie keha teab või millised sümbolid välja elamist nõuavad. Kui me jätame need sümbolid vabastamata, talletuvad nad meie füüsilises enesetundes või ilmnevad koguni haigustena.

Loomejõuga saab loodut ka mõjutada – visualiseerida tulevikku või saada lahti mineviku painest. Ajaline distants muudab asjade olemust. Lapsepõlvetrauma saab vabastada võimsaks teoseks aga samas võib traumaga luua ka kaost ja hävingut.

Looming päästab inimkonna. Ühiskonna struktuuri korrastamine viib totalitaarsuseni. Kontroll ja hirmu külvamine kaotavad spontaansuse ja loovuse, sest inimesed paigutatakse korrastatud rangesse süsteemi. Tšehhi president Vàclav Havel soovitas totalitarismi takistamiseks „paralleelsete struktuuride” ehitamist ehk loomingut. Loomise eesmärgiks on vabaneda säärasest rangest korrast.

Teadlased tõlgivad sonifikatsiooni abil teaduslikud andmed muusikasse, et nende struktuure oleks hõlpsam mõista. Ogavalgu struktuur on USA teadlaste poolt kodeeritud nauditavaks heliteoseks. Heliline või pildiline visualiseerimine on ka paljudes teraapiates lahenduse võti. Loomingu abil sulanduvad erinevate nähtuste omavahelised distantsid olematuks.

Olemise struktuur on kõikjal meis ja meie ümber – omanäoline korduvus erinevates olekutes. See on maailma lõputu morse. Meie elu ülesanne on õppida seda mõistma. Loodus annab meile vihjed – õiged olemise skeemid, neile, kes soovivad seda lugeda. Meie esivanemad on reaalsusega manipuleerinud läbi mustrite. Teooriad räägivad mustrisse sihilikult kootud vigadest, et parandada tegelikkust.

Distantsi muutus objektide vahel tekitab erinevaid ruumilisi maailmu – olukordi ja elusituatsioone. Distants on seoses pandeemiaga saanud uue tähenduskihi. On loodud uus reaalsus. Viirusosakeste tiheduse ja kontsentratsiooni muutused loovad uusi struktuure, uusi distantse.

Distants ehk tühjus on terviku põhiolemus – tulemuse määrab tihedus ehk objektide vaheline eimiski.

Tervik tekib tänu tühjusele.

Lembe Ruben
___________________________________________________________________________

DISTANCE

Lembe Ruben´s exhibition in ARS Projektruumis January 19 – February 7, 2022

Creative processes are similar in human created things and nature. The structure of being from the micro level to the spiritual level is schematically similar. This structure is formed by the properties of the distance between the particles. A small change in density in a pattern can completely change the code – that’s the wonderful nature of creation.

In the work, there is an important place for that, what does not exist. The whole is formed from the breaks between the rhythms, but also from the lost layers, the rounded structure – only clues remain. The perfect work is like a worn – out lace curtain – we perceive the sequence of the pattern, although we do not see the missing places. We perceive something that does not exist. The perception of structure in our head restores missing patterns. This makes the work enjoyable, because the task is easy for the brain.

The artist makes clear-cutting in the forest, where only a few trees remain. The viewer-listener gets an emotion from the work about the sad lack of missing trees and puts them back in the spirit eye – he creates his world. The whole work comes together in our head through personal feelings and experiences. There is something that did not exist before, something that cannot be touched or measured.

The missing part of the structure is important, which makes fantasy work. Emptiness – the cleansing state structures the patterns of our senses.

The distance between the particles – the non-particle determines the result. The secret of creation is in encoding the structure / tuning the soul until “this something” emerges from emptiness. The trigger of the creative process is the meeting of resonant levels. In art, the creative spirit and the inspiring phenomenon of life meet, in the universe the atoms meet to create a new structure. Different angles (layers) form patterns of different densities. Layering two surfaces with very simple structures creates very complex new structures. It is the miracle of any creation – to structure matter so that a new marvellous value is created.

Anthropologist Jeremy Narby characterizes the creative idea and the moment of scientific discovery as a stereo image. When you look at the sea of stereo dots with a sharp eye, you don’t see anything. However, letting the gaze loosen (shifting the focus) creates a three-dimensional image. The moment of inspiration is like the appearance of a three-dimensional image in a stereo image. The shift in focus takes place in our head at the moment of creation – as we distance ourselves from the rational level, the subconscious truth is accessed. Creation based on intuition is usually deeper than rational construction. Many scientific discoveries also come from beyond rationality. A researcher can spend several months in a laboratory and analyze endless data, but then come to a flash of ideas, whether he is riding a bike, dreaming, browsing in memory, sitting in a bath – if he is not focused.

Creation is necessary for us to get closer to the essence of truth and to explain things to ourselves. Creation is a basic human need that most adults ignore without knowing it. Birth has given us a crazy wealth – a creativity that turns discord into metaphors. Man is a creature that constantly produces symbols. We do not know what our bodies know or what symbols require us to survive. If we do not release these symbols, they will be stored in our physical condition or even manifest as illnesses.

Creativity can also be used to influence creation – to visualize the future or to get rid of the pressures of the past. Time distance changes the nature of things. Childhood trauma can be released into a powerful work, but it can also create chaos and destruction.

Creation saves humanity. Reorganizing the structure of society leads to totalitarianism. Control and sowing fear lose spontaneity and creativity because people are placed in an organized, rigorous system. Czech President Vaclav Havel suggested building “parallel structures” or creation to prevent totalitarianism. The purpose of creation is to get rid of such a strict order.

Researchers use scientific information to translate scientific data into music to make their structures easier to understand. The structure of the spike protein is encoded by US researchers as an enjoyable sound work. Audiovisual or visual visualization is also the key to the solution in many therapies. With the help of creation, the distances between different phenomena merge into nothingness.

The structure of being is all around us and around us – a unique repetition in different states. This is the endless morse of the world. It is the task of our lives to learn to understand this. Nature gives us clues – the right schemes of being, for those who want to read it. Our ancestors have manipulated reality through patterns. Theories talk about deliberately woven errors in the pattern to improve reality.

The change of distance between objects creates different spatial worlds and life situations. Distance has taken on a new meaning in connection with the pandemic. A new reality has been created. Changes in the density and concentration of virus particles create new structures, new distances.

Distance or emptiness is the essence of the whole – the result is determined by density, or nothing between objects.

The whole is due to emptiness.

Lembe Ruben

.

.

“Mitte midagi”
Lembe Rubeni graafikanäitus
Haapsalu Linnagaleriis 4.02-28.02.2021

Arvo Pärt avaldas mulle unenäos täiusliku terviku loomise saladuse.
Täiuslik teos tekib muusikas nootide ärajätmise tulemusel. Teoses on oluline koht sellel, mida ei ole. Tervik kujuneb pausidest rütmide vahel aga ka ärajäänud kihtidest, sõrendatud struktuurist – jäävad vaid vihjed. Nagu kulunud pitskardin – me tajume mustri järgnevust, kuigi ei näe puuduvaid kohti.

.

Pärdi muusikas on samamoodi. Me tajume midagi, mida ei ole. Struktuuritaju meie peas taastab puuduvad noodid (mustrid). See muudabki teose nauditavaks, sest ülesanne on ajule lihtne. Unes öeldi, et selliselt kodeeritud looming vallandab kehas paranemise – keha hakkab tajuma süsteemi puuduvaid mustreid ja korduvust ning neid taastama.

.

Olemise struktuur on kõikjal meis ja meie ümber – omanäoline korduvus erinevates looduse loodud objektides. See on maailma lõputu morse, meie elu ülesanne on õppida seda mõistma. Loodus annab meile vihjed – õiged olemise skeemid, neile, kes oskavad seda lugeda. Meie esivanemad on reaalsusega manipuleerinud läbi mustrite. Teooriad räägivad, et mustrisse kooti meelega viga, et parandada tegelikkust.

.

Kunstnik nopib keerulisest elutervikust välja vaid mõned üksikud vihjed. See on nagu mõistatus, mille lahendamine maailma olemuse lahti kodeerib. Vastuvõtja/vaataja täidab puuduva tähenduse ja sisuga. Aga seda vaid juhul, kui see temas edasi helisema või muster tema sees edasi joonistuma hakkab. Täiuslik teos ehk tervik saab kokku meie peas isiklike tundmuste ja kogemuste abil. Tekib miski, mida enne ei olnud. Midagi, mida ei saa katsuda ega mõõta.

.

Kunstnik teeb metsas justkui lageraie, kuhu jäävad alles vaid üksikud puud. Vaataja-kuulaja saab teosest emotsiooni kadunud puude kurvastavast puudumisest ja asetab nad vaimusilmas sinna tagasi – loob oma maailma. Oluline on struktuuri puuduv osa, mis panebki fantaasia tööle. Kõige olulisem on silmaga nähtamatu. Tühjus – puhastav seisund struktureerib meelte mustreid.

.

Objektide vaheline distants – mitteolev – määrab ära tulemuse. Reljeefne täpiline kangas moodustab kihiti trükkimisel erinevaid üllatavalt keerulisi optilisi mustreid, vastavalt sellele, mis nurga all üks kiht teise kihi suhtes asetada.

.

Loomine ongi resoneeruvate tasandite kohtumine – loov vaim ja elunähtus, mis inspiratsiooni vallandab ning miski veel. Erinevad vaatenurgad moodustavad erineva tihedusega uusi mustreid, see on looming oma võimaluste paljususes. Distantsi muutus objektide vahel tekitab erinevaid ruumilisi maailmu – olukordi ja elusituatsioone. Distants on seoses pandeemiaga saanud uue tähenduskihi.

Iga vaataja saab näitusel luua – tekitada lihtsast sruktuurist mitmetasandilisi maailmu. Me kõik oleme pidevas loomises, sest see kuulub inimese elementaarsete vajaduste hulka.

.

Minu graafiline seeria on vaikusega kokku kootud olemine pauside vahelistes pausides, mis uurib olemise mustrite seaduspärasust. Seeria kaardistab struktuuride puuduvaid osi ja pause. Isegi millegi materiaalse puudumine meie igapäevaelus on suuremas mustris osa harmoonilisest tervikust.

.

Tervik tekib tänu tühjusele.

Lembe Ruben

/

“Nothingness”
Lembe Ruben´s exhibition of prints in Haapsalu Linnagalerii
Feb 4 th until Feb 28 th. 2021

I had a dream. Arvo Pärt revealed me the secret of composing the ultimate Oneness.
Skipping a certain amount of notes creates the perfect wholeness in music. What matters most is the absence. The pauses between rhythms ; the missing layers and reduced structure create the Oneness. It is like a worn-out lace curtain – we sense the repeating pattern, although we do not see the missing parts.

.

The same is with Pärts` music. We sense something that is not really there. But the latently existing structure in our head recovers the absent notes or patterns. Since its familiar to the brain, it is highly enjoyable. I was told in a dream that a work of art , that was created using the code pushes the body towards salutogenesis- the healing process. The body starts to recreate missing patterns in this system.

.

The structure of life exists everywhere. It is both inside and outside us, repeating in different created objects. It is our challenge to learn to understand it. But the nature itself gives us a hint – the right way of being, once we´re accomplished the ability to read it. Our ancestors have been manipulating with this reality through these patterns. The rumour has that the error was woven consciously inside the pattern in order to enable changes and improvement.

.

The artist uses random hints of that complicated wholeness of life. It is like a puzzle. When You solve the puzzle, You understand the code. The observer fills the void with his own interpretation. But only if it moves on somehow – whether in forms of a tone or a drawing. The perfect piece of art forms in our head according to our personal feelings and experiences. Suddenly there is something that didn’t exist before. Something we cannot touch nor measure.

.

The artist acts like a wood-chopper in a forest, leaving only a handful of trees to grow on. The audience feels sympathetic to the loss of trees. Therefore he puts them back in the forest, using imagination. The missing part of the system is what activates the phantasy. The invisible part of the world is the most important one. A cleansing state of.mind, the Void creates patterns.

.

The distance between objects – the non-existing part, the Nothing – is the key. The dotted, embossed fabrics makes surprisingly complicated patterns, when You place the layers on one another. The pattern varies according to different angles.

.

Creating is the co-appearance of resonating layers – it needs the hole trinity : the creative spirit and a certain event of life plus the unknown factor, the It. Different angles create new patterns with varying densities. The creating process always includes multiple choices. The certain change of space creates different spatial worlds – the situations and circumstances. Thanks to the isolation times the distance has somehow accomplished a new meaning.

.

Every visitor can be an artist in this exhibition – to make multi-layered new worlds out of a simple structure. We all are in a mutual development, this is one of the basic needs of a spiritual human.

My series of imprints is dedicated to Being intertwined with silence; a rhythm of pauses and intervals. My work is a research of the order of the Patterns. Even if we lack something in earthly everyday matters this “necessity” or “question” is also a meaningful part of the larger Order.

.

Emptiness leads a way towards wholeness.

Lembe Ruben